Formularze

Na właścicielu czy zarządcy nieruchomości "uposażonej" w azbest, ciążą obowiązki związane z ewidencjonowaniem, bezpiecznym użytkowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W poszczególnych zakładkach zamieściliśmy wszystkie niezbędne formularze, które mogą pomóc w wywiązaniu się z poszczególnych obowiązków. Oto one:

1. Inwentaryzacja"

Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Poniższy formularz stanowi załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. Informację właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

  • osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
  • podmioty prawne przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa, drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Dane należy raportować corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Zebrane informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi do 31 marca każdego roku.

2. Ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest

Właściciel, użytkownik lub zarządca obiektu budowlanego, w którym znajdują się materiałyzawierające azbest, jest zobowiązany do przeprowadzenia okresowej ich kontroli (co najmniej raz na 5 lat) w formie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

3. Instrukcja bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest umieszczonymi na zewnątrz budynku, np: dachy i elewacje

Bezpieczna eksploatacja wyrobów zawierających azbest zamocowanych na zewnątrz obiektu jest możliwa, gdy:

  • wyroby nie posiadają istotnych zewnętrznych uszkodzeń, pęknięć, ubytków spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi;
  • nie są w sposób widoczny „zestarzone”, co charakteryzuje się wypłukaniem spoiwa cementowego i odsłonięciem słabo związanych z podłożem włókien azbestu;
  • nie pracują w warunkach powodujących ich ścieranie, przegrzewanie (w odniesieniu do wyrobów tzw. „miękkich ” – ich zawilgocanie).

3. Instrukcja bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest umieszczonymi wewnątrz budynku

4. Formalności podczas remontu/demontażu

a) Instrukcja informująca mieszkańców o planowanym remoncie/demontażu:

b) zgłoszenie prac w starostwie/uzyskanie zezwolenia

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosta, prezydent miasta na prawach powiatu). Starosta może wnieść, w drodze decyzji, sprzeciw do zgłoszenia, i również w drodze decyzji, nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonych robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli realizacja robót mogła by spowodować: • naruszenie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Prace polegające jedynie na wymianie pokrycia dachowego – bez dokonywania zmiany konstrukcji dachu podczas tych prac – wystarczy zgłosić do starostwa powiatowego (do urzędu miejskiego na prawach powiatu)

 

Zachęcamy do pobierania formularzy, niezbędnych do przedkładania odpowiednim instytucjom w przypadku podjęcia decyzji o rozpoczeciu prac utylizujących azbest lub w celu ustawowego informowania urzedów państowywch o posiadanych wyrobach azbestowych na danej nieruchomości i o ich stanie.

***PLIKI DOPOBRANIA***

Informacja o posiadanych wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystaywnia (właściciel lub zarządca danej nieruchomości zobowiązany jest do złożenia formularza inwentaryzacyjnego lub jego aktualizacji w urzędzie gminy do dnia 31 stycznia danego roku)Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (wykonywana co najmniej raz na 5 lat; jeden egzemplarz przechowuje się w miejscu występowania azbestu, drugi przekazuje się właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty sporządzenia)

 

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (prace polegające jedynie na wymianie pokrycia dachowego - bez dokonywania zmian konstrukcyjnych dachu - wystarczy zgłosić do starostwa powiatowego lub urzedu miasta na prawach powiatu; prace można rozpocząć po 30 dniach od daty zgłoszenia jeśli właściwy organ nie wyraził sprzeciwu)

XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.